REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMP-ART§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://znicze-hurtownia.pl. Przede wszystkim regulamin określa zasady dokonywania Rejestracji oraz korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania Zamówień z rejestracją lub bez jej dokonywania, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tekst jednolity z 2020r., Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

 3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://znicze-hurtownia.pl prowadzony jest przez Wiesławę Wadowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlowa Lamp-Art Marzena Gala  z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 13/80, 04-088 Warszawa, NIP:113-212-27-75, REGON: 146802090, telefon kontaktowy: 22 783-30-34, 510 – 187 – 697, adres
  e - mail:
  biuro@lamp-art.com.pl, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 4. Sprzedawca wskazuje, iż wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe. Szczegółowy opis Produktów znajduje się stronie internetowej Sklepu.

 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia
  z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e – mail).

 6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,

  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  3. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz
   z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 7. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.

§ 2 Definicje

Sprzedawca oświadcza, że poniższe terminy należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e – mail), informacji w formie listu elektronicznego (e – mail), zawierających w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy oraz aktualnych promocjach;

 2. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów oferowanych przez Sprzedawcę, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;

 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu;

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą;

 5. Przedsiębiorca indywidualny – Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i zawierający umowę nie bezpośrednio związaną
  z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 8. Produkt/Produkty – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;

 9.  Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego, wirtualnego konta poprzez podanie przez Klienta, jego unikalnego Loginu oraz hasła, a ponadto poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

 10. Logowanie – otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego;

 11. Sklep internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, za pośrednictwem którego Klient może przede wszystkim składać Zamówienia;

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/ów oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów prawa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 1. poprzez wybór opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta,

 2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub
  z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego siedem dni w tygodniu przez całą dobę poprzez złożenie Zamówienia przez stronę Sklepu Internetowego.

 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i skuteczne złożenie Zamówienia.

 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne, jednakże niezbędnych do realizacji przez Sklep zamówienia.

 4. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z opcji „Koszyka”. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną brutto oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”
  po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu typu Produktu, jeżeli jest on oferowany
  w różnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych, promocji, gatunkowych). Po naciśnięciu na przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”, Klient wybiera obszar
  i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 5. W zamówieniu należy wskazać:

  1. Zamówione Produkty oraz ich ilość,

  2. Imię i nazwisko lub firmę Klienta,

  3. Adres Klienta,

  4. Adres e -mail,

  5. Numer telefonu,

  6. Sposób dostawy,

  7. Sposób płatności,

  8. Adres wybranego Paczkomatu InPost, jeśli Klient wybierze dostawę do Paczkomatu Inpost (o ile dostawa do Paczkomatu InPost jest możliwa gabarytowo),

  9. Dane do faktury VAT (z wyraźnym zaznaczeniem prośby o fakturę VAT
   w oddzielnej wiadomości do sprzedawcy właściciela serwisu)

 6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie
  z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.

 7. Sprzedawca wskazuje, że w wartość Zamówienia obejmuje cenę (brutto) wyrażoną
  w PLN wybranych Produktów oraz koszty jego dostarczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, jego wariantu, obszaru i sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych
  w formularzu zamówienia.

 9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

 10. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną o tym, że Sprzedawca otrzymał zamówienie.

 11. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W przypadku braku magazynowego lub pomyłek po stronie serwisu Allegro Klient zostaje poinformowany o częściowym/całościowym braku możliwości realizacji zamówienia w formie wiadomości e – mail. Klient decyduje, czy jego zamówienie ma zostać zrealizowane w części obecnie, w późniejszym terminie lub anulowane.

 12. Sprzedawca informuje w wiadomości e – mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
  Z chwilą otrzymania ww. oświadczenia między Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 13. Sprzedawca oświadcza, że istnieje możliwość złożenia zamówienia na Produkty
  o indywidualnych cechach niż te wskazane w Sklepie internetowym. Ww. zamówienia mogą zostać zrealizowane na życzenie Klienta skierowane bezpośrednio na adres
  e - mailowy Sklepu internetowego. Sklep ocenia możliwości wykonania zamówienia oraz indywidualnie je wycenia. Szczegółowe informacje przekazuje potencjalnemu klientowi w wiadomości e - mailowej. Po akceptacji zaproponowanego rozwiązania, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.


§ 4 Cena oraz sposób płatności

 1. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktów oraz koszty ich dostarczenia.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia.

 3. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego obowiązują wyłącznie podczas składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  W przypadku błędu serwisowego dotyczącego ceny produktu sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozwiązaniu umowy kupna sprzedaży z powodu niemożności dokonania sprzedaży.

 4. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 5. Klient przy składaniu Zamówienia akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu.

 6. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość negocjacji ceny transportu (w zależności od wielkości zamówienia). W tym celu należy skontaktować się z nim za pośrednictwem wiadomości e - mail.

 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności:

  1. Płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24,

  2. Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu internetowego,

  3. Płatność za pobraniem.

 8. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych powyżej.

 9. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego powinien uiścić kwotę wynikającą z Zamówienia w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji. Za termin uiszczenia kwoty wynikającej z Zamówienia uznaje się termin zaksięgowania jej na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient nie dokona zapłaty za Zamówienie w terminie określonym ww. terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do dokonania Zapłaty przez Klienta.

 10. Płatności wskazane w ust. 6 a są realizowane za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, której właścicielem jest: spółka PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł.


§ 5 Realizacja, sposób, koszty dostarczenia Zamówień

 1. Realizacja zamówienia w zależności od dostępności produktów realizowana jest
  w terminie 2 – 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

 2. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze do miejsca określonego przez Klienta w treści Zamówienia. Czas dostawy nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia. Orientacyjny czas dostawy wynosi od 3 - 5 roboczych.

 4. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. o ile to możliwe, z uwagi na wielkość paczki zawierającej Produkty - poprzez system Paczkomatów InPost – w takim przypadku Produkty dostarczane są do Paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 5. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w jego sklepie po wcześniejszym umówieniu. Produkty można odebrać w Sulejówku przy ul. Trakt Brzeski 144 B, 05 – 070 Sulejówek. W przypadku zamówienia z adnotacją „Odbiór osobisty” Sprzedawca zastrzega, że zamówione produkty będą gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym maksymalnie w terminie 4 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 6. Szczegółowe koszty dostawy podane zostaną Klientowi każdorazowo przy składaniu Zamówienia.

 7. Sprzedawca odpowiednio oznacza oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem paczki zawierające Produkty oferowane przez Sklep internetowy.

 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub jego zawartość wydaje się zniszczona lub gdy taśmy są zerwane, Klient uprawniony jest do odmowy odbioru przesyłki. W tej sytuacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką oraz realizowaną dla Przedsiębiorców indywidualnych, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 9. Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany do zbadania towaru w obecności kuriera, czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony
  w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.

 10. W przypadku wybrania przez Kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja zamówienia rozpocznie się w następny dzień roboczy po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.

 11. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT ( na specjalne życzenie klienta) .

 12. Tytułem udokumentowania sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Przedsiębiorcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w terminach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. 

 13. Tytułem udokumentowania sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Konsumenta Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty) wystawia fakturę VAT pod warunkiem podania przez Klienta niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, w tym numeru NIP. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

 14. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, przy czym Klient zobowiązany jest w szczególności do podania numeru NIP do faktury VAT nie później niż podczas składania zamówienia.

 15. Sklep internetowy przesyła fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e – mail podany przez Klienta w formacie PDF. Ewentualne korekty faktur będą doręczane Klientowi w sposób analogiczny

 16. Klient akceptując Regulamin, wyraża równocześnie zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany ww. punkcie.

 17. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymania faktur z elektronicznego na papierowy. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na Jego żądanie. Żądanie zmiany sposobu otrzymywania faktur Klient może skierować odpowiednio na adres e – mailowy sklepu wskazany w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu.

§ 6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: UPK) Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy) od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do niniejszego postanowienia zastosowanie ma również prawo do odstąpienia od umowy Przedsiębiorcy Indywidualnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży
  w całości lub części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
  biuro@znicze-hurtownia.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Trakt Brzeski 144b, 05-070 Sulejówek. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę
  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle towar przed upływem
  14-dniowego terminu na adres: ul. Trakt Brzeski 144b, 05-070 Sulejówek.

 3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 4. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów o których mowa
  w ust. Powyżej
  .

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez ww. podmioty dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Zgodnie z UPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca, z wyjątkiem konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

 3. Reklamacja powinna został złożona przez Klienta na piśmie i przesłana na adres siedziby Sklepu internetowego wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: office@lamp-art.com.pl.

 4. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało m.in. następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e – mail (jeśli odpowiedź na reklamacje ma zostać wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej), opis towaru i dokładny opis wady, a także datę jej stwierdzenia, datę i dowód (np. paragon, faktura) nabycia produktów, żądanie Klienta.

 5. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 6. Klient, który wykonuje uprawienia z tytułu rękojmi dostarcza wadliwy towar na adres: ul. Trakt Brzeski 144 b, 05 – 070 Sulejówek.

 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane na przykład:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@lamp-art.com.pl,

  2. pisemnie na adres: Majdańska 13/80, 04-088 Warszawa.

 1. Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja dot. Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną zawierały następujące informacje: adres e – mail podany podczas zgłoszenia się do Newslettera, adres e – mail, na który ma być udzielona odpowiedź na reklamację lub ewentualnie adres do korespondencji, opis sprawy, której dotyczy reklamacja.

 2. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku wystąpienia braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, które skutkują niemożliwością merytorycznego rozpoznania reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.


§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e – mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2020r., Dz.U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).

 2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając Sprzedawcy wiadomość
  e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji z Newslettera.

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rozpatrywania reklamacji są przetwarzane przez Firmę Produkcyjno Handlową Lamp-Art Marzena Gala z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 13/80, 04-088 Warszawa, NIP:113 – 212-27-75, REGON: 146802090, telefon kontaktowy: 22 783-30-34, 510 – 187 – 697, adres e - mail: biuro@lamp-art.com.pl., która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, określonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji lub złożenia Zamówienia oraz ich realizacji i obsługi, w tym wystawienia dowodu sprzedaży w postaci faktury VAT, a także wysyłki produktów. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie do celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e – mail) jest dodawany do listy e – mailingowej i jest wykorzystywany do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

 4. Odnośnie do danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą zamówień, obsługą Konta i procesem reklamacji informujemy, że godnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiesława Wadowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlową Lamp-Art Wadowska Wiesława z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 13/80, 04-088 Warszawa, NIP:113 – 212-27-75, REGON: 146802090, telefon kontaktowy: 22 783-30-34, 510 – 187 – 697, adres e - mail: biuro@lamp-art.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zamówieni, reklamacji prowadzenia Konta, na podstawie art. 6 ust 1. lit. a), b) i c) RODO.

 5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą również:

 • dostawcy usług hostingowych;

 • dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, kurierzy i dostawcy zamówionych produktów;

 • podmiot świadczący na rzecz administratora usługi księgowe;

 • PayPro S.A– w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem portalu Przelewy24.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu udzielenia pełnej informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla udzielenia obsługi zamówienia, Konta, rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy podanie przez Panią / Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro S.A przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (usługi) nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

 2. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Serwisu Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, tj. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 4. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik może mieć ograniczony dostęp do określonych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym Sklepu Internetowego.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 K.c.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie regulaminu znajdować się będzie na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w treści zmienionego Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile – w przypadku braku akceptacji zmian – Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.