ZWROTY I REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, W TAKIM PRZYPADKU zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu:+48- 510187697. Najważniejsze jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera od razu przy odbiorze przesyłki.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, protokół szkody, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

BEZ WYPEŁNIENIA FORMULARZA SZKODY, PODCZAS WIZYTY KURIERA , REKLAMACJA NIE BĘDZIE UZNAWANA . W przypadku przesyłek in-post również niezbędne jest spisanie protokołu. W przypadku postępowania reklamacyjnego w związku z dostarczeniem uszkodzonego produktu przez firmę kurierska , niezbędne jest dostarczenie protokołu szkody , zgłoszenie tego faktu do przewoźnika oraz zgłoszenie u nas tego faktu , abyśmy mogli przeprowadzić prawidłowo procedurę reklamacyjną u przewoźnika

 Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: UPK) Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy) od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do niniejszego postanowienia zastosowanie ma również prawo do odstąpienia od umowy Przedsiębiorcy Indywidualnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży
  w całości lub części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
  biuro@znicze-hurtownia.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Trakt Brzeski 144b, 05-070 Sulejówek. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę
  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle towar przed upływem
  14-dniowego terminu na adres: ul. Trakt Brzeski 144b, 05-070 Sulejówek.

 3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 4. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów o których mowa
  w ust. Powyżej
  .

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez ww. podmioty dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Zgodnie z UPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca, z wyjątkiem konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

 3. Reklamacja powinna został złożona przez Klienta na piśmie i przesłana na adres siedziby Sklepu internetowego wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: office@lamp-art.com.pl.

 4. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało m.in. następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e – mail (jeśli odpowiedź na reklamacje ma zostać wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej), opis towaru i dokładny opis wady, a także datę jej stwierdzenia, datę i dowód (np. paragon, faktura) nabycia produktów, żądanie Klienta.

 5. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 6. Klient, który wykonuje uprawienia z tytułu rękojmi dostarcza wadliwy towar na adres: ul. Trakt Brzeski 144 b, 05 – 070 Sulejówek.

 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane na przykład:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@lamp-art.com.pl,

  2. pisemnie na adres: Majdańska 13/80, 04-088 Warszawa.

 1. Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja dot. Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną zawierały następujące informacje: adres e – mail podany podczas zgłoszenia się do Newslettera, adres e – mail, na który ma być udzielona odpowiedź na reklamację lub ewentualnie adres do korespondencji, opis sprawy, której dotyczy reklamacja.

 2. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku wystąpienia braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, które skutkują niemożliwością merytorycznego rozpoznania reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA >>

FORMULARZ REKLAMACJI >>

FORMULARZ ZWROTU >>