Wysyłka i transport 

Nasz sklep internetowy współpracuje z różnymi przewoźnikami, aby zaoferować każdemu z naszych klientów wygodną, preferowaną przez niego formę dostawy. Dodatkowo dla wszystkich zamówień o wartości powyżej 2500 zł obowiązuje darmowa dostawa dla wszystkich sposobów wysyłki. Wszystkie nasze przesyłki są zabezpieczane przed stłuczeniem i zniszczeniami - w razie jakiegokolwiek uszkodzenia w transporcie dosyłamy naszym klientom brakujące produkty. Gdy została złożona reklamacja wg właściwych zasad u przewoźnika Prosimy jednak aby w momencie zaistnienia zdarzenia zniszczenia przesyłki została ona dokładnie sprawdzona , i spisany została formularz uszkodzenia , odpowiedni dla właściwego kuriera

Składanie Zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 1. poprzez wybór opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta,

 2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub
  z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego siedem dni w tygodniu przez całą dobę poprzez złożenie Zamówienia przez stronę Sklepu Internetowego.

 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i skuteczne złożenie Zamówienia.

 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne, jednakże niezbędnych do realizacji przez Sklep zamówienia.

 4. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z opcji „Koszyka”. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną brutto oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”
  po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu typu Produktu, jeżeli jest on oferowany
  w różnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych, promocji, gatunkowych). Po naciśnięciu na przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”, Klient wybiera obszar
  i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 5. W zamówieniu należy wskazać:

  1. Zamówione Produkty oraz ich ilość,

  2. Imię i nazwisko lub firmę Klienta,

  3. Adres Klienta,

  4. Adres e -mail,

  5. Numer telefonu,

  6. Sposób dostawy,

  7. Sposób płatności,

  8. Adres wybranego Paczkomatu InPost, jeśli Klient wybierze dostawę do Paczkomatu Inpost (o ile dostawa do Paczkomatu InPost jest możliwa gabarytowo),

  9. Dane do faktury VAT (z wyraźnym zaznaczeniem prośby o fakturę VAT
   w oddzielnej wiadomości do sprzedawcy właściciela serwisu)

 6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie
  z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.

 7. Sprzedawca wskazuje, że w wartość Zamówienia obejmuje cenę (brutto) wyrażoną
  w PLN wybranych Produktów oraz koszty jego dostarczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, jego wariantu, obszaru i sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych
  w formularzu zamówienia.

 9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

 10. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną o tym, że Sprzedawca otrzymał zamówienie.

 11. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W przypadku braku magazynowego lub pomyłek po stronie serwisu Allegro Klient zostaje poinformowany o częściowym/całościowym braku możliwości realizacji zamówienia w formie wiadomości e – mail. Klient decyduje, czy jego zamówienie ma zostać zrealizowane w części obecnie, w późniejszym terminie lub anulowane.

 12. Sprzedawca informuje w wiadomości e – mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
  Z chwilą otrzymania ww. oświadczenia między Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 13. Sprzedawca oświadcza, że istnieje możliwość złożenia zamówienia na Produkty
  o indywidualnych cechach niż te wskazane w Sklepie internetowym. Ww. zamówienia mogą zostać zrealizowane na życzenie Klienta skierowane bezpośrednio na adres
  e - mailowy Sklepu internetowego. Sklep ocenia możliwości wykonania zamówienia oraz indywidualnie je wycenia. Szczegółowe informacje przekazuje potencjalnemu klientowi w wiadomości e - mailowej. Po akceptacji zaproponowanego rozwiązania, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.


§ 4 Cena oraz sposób płatności

 1. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktów oraz koszty ich dostarczenia.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia.

 3. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego obowiązują wyłącznie podczas składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  W przypadku błędu serwisowego dotyczącego ceny produktu sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozwiązaniu umowy kupna sprzedaży z powodu niemożności dokonania sprzedaży.

 4. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 5. Klient przy składaniu Zamówienia akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu.

 6. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość negocjacji ceny transportu (w zależności od wielkości zamówienia). W tym celu należy skontaktować się z nim za pośrednictwem wiadomości e - mail.

 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności:

  1. Płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24,

  2. Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu internetowego,

  3. Płatność za pobraniem.

 8. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych powyżej.

 9. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego powinien uiścić kwotę wynikającą z Zamówienia w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji. Za termin uiszczenia kwoty wynikającej z Zamówienia uznaje się termin zaksięgowania jej na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient nie dokona zapłaty za Zamówienie w terminie określonym ww. terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do dokonania Zapłaty przez Klienta.

 10. Płatności wskazane w ust. 6 a są realizowane za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, której właścicielem jest: spółka PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł.


§ 5 Realizacja, sposób, koszty dostarczenia Zamówień

 1. Realizacja zamówienia w zależności od dostępności produktów realizowana jest
  w terminie 2 – 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

 2. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze do miejsca określonego przez Klienta w treści Zamówienia. Czas dostawy nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia. Orientacyjny czas dostawy wynosi od 3 - 5 roboczych.

 4. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. o ile to możliwe, z uwagi na wielkość paczki zawierającej Produkty - poprzez system Paczkomatów InPost – w takim przypadku Produkty dostarczane są do Paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 5. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w jego sklepie po wcześniejszym umówieniu. Produkty można odebrać w Sulejówku przy ul. Trakt Brzeski 144 B, 05 – 070 Sulejówek. W przypadku zamówienia z adnotacją „Odbiór osobisty” Sprzedawca zastrzega, że zamówione produkty będą gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym maksymalnie w terminie 4 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 6. Szczegółowe koszty dostawy podane zostaną Klientowi każdorazowo przy składaniu Zamówienia.

 7. Sprzedawca odpowiednio oznacza oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem paczki zawierające Produkty oferowane przez Sklep internetowy.

 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub jego zawartość wydaje się zniszczona lub gdy taśmy są zerwane, Klient uprawniony jest do odmowy odbioru przesyłki. W tej sytuacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką oraz realizowaną dla Przedsiębiorców indywidualnych, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 9. Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany do zbadania towaru w obecności kuriera, czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony
  w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.

 10. W przypadku wybrania przez Kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja zamówienia rozpocznie się w następny dzień roboczy po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.

 11. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT ( na specjalne życzenie klienta) .

 12. Tytułem udokumentowania sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Przedsiębiorcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w terminach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. 

 13. Tytułem udokumentowania sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Konsumenta Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty) wystawia fakturę VAT pod warunkiem podania przez Klienta niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, w tym numeru NIP. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

 14. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, przy czym Klient zobowiązany jest w szczególności do podania numeru NIP do faktury VAT nie później niż podczas składania zamówienia.

 15. Sklep internetowy przesyła fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e – mail podany przez Klienta w formacie PDF. Ewentualne korekty faktur będą doręczane Klientowi w sposób analogiczny

 16. Klient akceptując Regulamin, wyraża równocześnie zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany ww. punkcie.

 17. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymania faktur z elektronicznego na papierowy. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na Jego żądanie. Żądanie zmiany sposobu otrzymywania faktur Klient może skierować odpowiednio na adres e – mailowy sklepu wskazany w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu.

1.Kurier DHL , DPD i fedex –  średnio 20-40 zł paczki do 30 kg( w przypadku gdy jest to jedna przesyłka , wielkość przesyłki zależna jest od ilości i wielkości zakupionych produktów)

2. Kurier DHL , DPD oraz  fedex - wysyłka za pobraniem średnio  (płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki) – 30 - 45 zł paczki do 30 kg.( wielkość przesyłki zależna jest od ilości i wielkości zakupionych produktów)

Większe paczki wyceniane są indywidualnie

Status wszystkich przesyłek DHL i DPD można śledzić odpowiednio na stronie:

Śledzenie przesyłek | DHL | Polska

DPD Polska- przesyłki kurierskie, serwis miejski, krajowy, międzynarodowy

https://www.fedex.com

Numer przesyłki otrzymasz po nadaniu przesyłki, w wiadomości bezpośrednio od przewoźnika.

3. Paczkomat inPost

Dostawa wybranego paczkomatu sieci Inpost. Paczkę należy odebrać w ciągu 48h od umieszczenia jej w paczkomacie , muszą to być niestety małe produkty maxymalnie ( przesyłki do 15 kg ) cena paczki  od 18 złoty w górę  Status wszystkich przesyłek Inpost można śledzić na stronie: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek. Numer przesyłki otrzymasz po nadaniu przesyłki, w wiadomości bezpośrednio od przewoźnika.